REGULAMIN SKLEPU
1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej https://wariantlaplata.pl/ umożliwia dokonywanie
zakupów za pośrednictwem Internetu oraz jest prowadzony przez stowarzyszanie:
Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów”
Adres do korespondencji oraz lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Ludwika I
ul. Jana Pawła II 5
49-300 Brzeg
KRS:0000061908 REGON: 532329350 NIP: 7471706789 E-mail: kit_szp@wp.pl
2. Zakup w sklepie internetowym znajdującym się na stronie https://wariantlaplata.pl/ oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
3. Sklep internetowy znajdujący się na stronie https://wariantlaplata.pl/ nie realizuje zamówień zagranicznych.

4. Sklep internetowy znajdujący się na stronie https://wariantlaplata.pl/ jest podstroną strony https://zywipoeci.pl/
5. Występujące wyrazy pisane wielką literą mają na celu zwrócenia uwagi na znaczenie tych słów w określonym
kontekście.
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ORAZ ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie Kodeksu cywilnego
ze zmianami, Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r., Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach i niniejszego Regulaminu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. LICENCJA
Dochód ze sprzedaży książek zostaje w pełni przeznaczony na poczet funkcjonowania stowarzyszenia: K.I.T
„Stowarzyszenie Żywych Poetów”, który posiada prawa do sprzedaży książek, które zostały wyprodukowane
przy ich udziale za zgodą autora.
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
2. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG
1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz
Klientów:
a. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
b. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
c. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
d. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
2. Klient zobowiązany jest również do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy
obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich
dobra osobiste;
b. niepodejmowania działań takich jak:
– rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek
Treści naruszających przepisy prawa;
– podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w
posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
– modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych
w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
– nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
3. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie
2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie
Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie
Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe
jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem
4. REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w drodze mailowej.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
5. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71
Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób:
a. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
b. Po złożeniu zamówienia na określone produkty Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych;
c. Gdy wpłata zaksięguje się, to w przeciągu 7 dni produkty zostaną wysłane.
6. CENY I PROMOCJE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie
Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla
Klienta wiążące.
2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki
(dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym
przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której
przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.
3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę oraz w zależności od warunków Promocji także koszty
dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez
wykorzystanie Kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych
w ramach odrębnych warunków Promocji.
4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie
stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.
7. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI
1. Płatności można dokonać:
a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę
i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego;
b. przy odbiorze (płatność za pobraniem).
2. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1
litera a. powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu
wyznaczonego dodatkowego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
3. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu
jednego Zamówienia.
4. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu
płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub
odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna
płatność.
8. DOSTAWA TOWARU
1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu
Zamówienia, według wyboru Klienta.
3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas
realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru
przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez
Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki
zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi 7 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
4. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy
w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
5. Informacja na temat kosztu wysyłki znajduje się w formularzu zamówień.
9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania
jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy
prawa.
2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone na adres mailowy kit_szp@wp.pl
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca
ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
5. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie potwierdzenia przelewu lub płatności.
6. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez
niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o
zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem
korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w
zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
a. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny
połączone z innymi przedmiotami;
c. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub
zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. REKLAMACJE
Reklamację są przyznawane na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.
11. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „RODO”).
2. Treść RODO znajduje się na stronie internetowej: www.zywipoeci.pl
ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. ZMIANA REGULAMINU
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2022 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z
poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub
Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych
wynikających z:
– decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
– orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na
wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej
pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie
względami technicznymi lub technologicznymi;
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia
Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych
funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w
§1 lit. o., §13 ust. 3 lub §14 ust. 4 Regulaminu.
3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do
wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie
Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych
przez Klienta Umów Sprzedaży.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez
publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo
Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa

Scroll to Top